Tag: You created my soul and You will make it die.] Laka mamaatuhaa wa mahyaahaa [Its death and life belong to You.] In ahyaytahaa fahfath-haa wa in amattahaa faghfir lahaa [If You give it life